GC ACADEMY ETKİNLİK KAYIT AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Beceni – Türkekul – Sevim Avukatlık Ortaklığı (“BTS”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, BTS tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
– Organizasyon planlamalarının katılımcıların niteliklerine ve sayısına uygun olacak şekilde gerçekleştirilmesi,
– Etkinliğin güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi adına gerekli planlamaların yapılması,
– BTS tarafından ya da BTS’nin dahil olduğu gelecekte gerçekleştirilecek benzer etkinliklere ait duyuruların ve bilgilendirilmelerin tarafınıza iletilmesi ve bu doğrultudaki ticari elektronik iletilerin gönderilmesi,
– BTS’nin tabi olduğu kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yetkili kurumlarca hukuka uygun olarak gerçekleştirmiş olan taleplerin yerine getirilmesi.

Görüntü Kayıtları
Ek olarak, BTS tarafından düzenlenen GC Academy etkinliğine katılım sağlamanız durumunda, ilgili etkinliğe katılımınız sırasında görüntüleriniz (fotoğraflar veya video kayıtları gibi) BTS tarafından veya BTS’ye hizmet sunan üçüncü taraflarca kaydedilebilmekte veya işlenebilmektedir. Topluluk ya da grup görüntüleri gibi içinde bulunduğunuz ancak spesifik olarak süjesini oluşturmadığınız görüntüler internet sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız ya da basılı mecralarımız gibi alanlarda BTS’nin ve ilgili etkinliklerinin tanıtımı amacıyla kullanılabilecektir. Konusunu oluşturduğunuz ve sizi açıkça belirlenebilir kılan görüntüler (portre fotoğrafları, birebir röportajlar gibi) yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmeden önce açık rızanız alınacaktır.


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, BTS tarafından Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, yukarıda sayılan amaçların yerine getirilmesi amacıyla başta ileti gönderimi hizmeti ile etkinlik mekanının idaresine ilişkin hizmetler sunanlar olmak üzere; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz BTS tarafından başta katılımcıların etkinlik kaydının alınması olmak üzere yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacı ile ve fiziksel ortamda kartvizitler, etkinlik sırasında kurulan kayıt masaları ve matbu formlar; elektronik ortamda ise https://www.bts-gcacademy.com adresli internet sitesi ve bu sitede bulunan kayıt oluşturma formu ile ses ve görüntü kayıt cihazları üzerinden toplanacaktır.
Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde yer alan açık rızanın bulunması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ya da ifası ile meşru menfaatimizin gerçekleştirilmesi için zorunluluk kanuni kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@bts-legal.com adresine elektronik posta yoluyla ya da Beceni – Türkekul – Sevim Avukatlık Ortaklığı, Esentepe Mah. 23 Temmuz Sok. No:2 34394 Şişli/İstanbul – Türkiye adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. BTS, yukarıda yer alan talepler uyarınca, Kanun’a uygun olarak, gerekçeli yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

back to top